Polityka Prywatności

Your Ideal Wedding Joanna Czeboćko

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Your Ideal Wedding Joanna Czeboćko, 04-435 Warszawa, ul. Pastuszków 12, NIP: 9521968447, adres
  e-mail: youridealwedding.jc@gmail.com (dalej: „Administrator”);
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
 3. W większości przypadków dane osobowe posiadam od Państwa. Czasami Państwa dane możemy otrzymać od współpracujących z nami firm.
 4. Zależnie od celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:
  dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nick na danym portalu społecznościowym;
  dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.
 5. Zapewniam Państwu dostęp do swoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej oraz w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 Polityki Prywatności. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć za pomocą poczty elektronicznej: youridealwedding.jc@gmail.com lub listownie: Your Ideal Wedding Joanna Czeboćko, 04-435 Warszawa, ul. Pastuszków 12, z dopiskiem „RODO”.
 7. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 8. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat / radca prawny).
 9. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.
 10. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.
 11. Poniżej wskazuję cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych.
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
Okres przetwarzania danych
Wykonanie łączącej mnie z Państwem umowy, realizacja Państwa próśb w związku z obsługą transakcji, czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy.
Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.
Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych).
Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa.
Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych inwestycjach, aktualnościach, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, portalu społecznościowego.
Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody.
W przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują.
Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, art.– przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności
Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości.
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Administratora umowy. Wyrażenie zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres youridealwedding.jc@gimail.com lub pocztą tradycyjną na adres Your Ideal Wedding Joanna Czeboćko, 04-435 Warszawa, ul. Pastuszków 12.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora. W przypadku, gdy są Państwo moimi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.
 • Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Administrator będzie dokonywał regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względu m.in. na nowe przepisy

Polityka plików Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Niniejsza polityka objaśnia sposób wykorzystania przez operatora serwisu plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz do celów statystycznych.

Czym są i co zawierają pliki Cookies?

 • Tzw. ciasteczka są to małe porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika serwisu. Ciasteczka są przesyłane do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin serwisu, a następnie pozwalają rozpoznać jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki cookies pozwalają rozpoznać preferencje Użytkownika i tym samym dostosować treść do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Ciasteczka zawierają przeważnie nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

Dlaczego korzystamy z plików Cookies?

 • Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji wielu funkcji. Przede wszystkim wykorzystywane są do celów statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika.

Jakie pliki Cookies wykorzystujemy?

 • Ze względu na kryterium celu, któremu służą pliki cookies, serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego. Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez serwis plików cookies:
  Sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia.

  Stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie stron serwisu internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu. Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.

Rezygnacja z obsługi plików Cookies

 • Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może jednakże samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo by informowano go, że pliki cookies wysyłane są na jego urządzenie. W celu zarządzania plikami cookies prosimy o zapoznanie się z instrukcją lub plikiem pomocy przeglądarki internetowej. Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego. BOWYCH